Licitátor-hlavička
 
 

Objekt v kategórii NajaktuĂĄlnejšie dražby


3ibyt v Handlovej

Predmet dražby : 3i byt v Handlovej
Najnižšie podanie : 15 450.00 ,-EUR
Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad
Miesto : Handlova
Kraj : TN    
Popis predmetu : Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Handlová, obec: Handlová, okres: Prievidza, zapísaná na LV č. 3192, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne – Správa katastra Prievidza a to: a) byt č. 2, na 1.p., vchod: 14, adresa: Okružná č.14, Handlová v obytnom dome, druh stavby 9, súp. č. 1859, stavba postavená na pozemku/pozemkoch parc. č. 1495/40, b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu súp.č. 1859 postavený na parc.č. 1495/40 o veľkosti: 6358/356048, Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1859 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1. Podiel 1/1 Opis predmetu dražby: Predmet dražby - bytový dom sa nachádza v sídliskovej obytnej zóne mesta Handlová, konkrétne na Okružnej ulici č. 14. Ide o bežné mestské sídlisko ležiace v severnej časti mesta, daná lokalita je s primeranou občianskou vybavenosťou charakteru obchodov a služieb zodpovedajúcou polohe nehnuteľnosti. Obytný dom je prístupný po spevnených cestných komunikáciách, je napojený na všetky inžinierske siete vrátane zemného plynu. Byt sa nachádza v radovom panelovom obytnom dome č.súp. 1859 a je na prvom poschodí /zvýšenom prízemí/ domu v stredovej sekcii štvorvchodového, ktorý má celkom 1+7 podlaží, v technickom podlaží sú pivnice a spoločné priestory, sedem obytných podlaží má po 2 byty, vo vchode je teda celkom 14 bytov, dom má 4 vchody, plochú strechu, obvodové steny domu sú dodatočne zateplené. Predmetný byt dispozične pozostáva z troch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, loggia a pivnica. Podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez loggie, je 63,58 m2. Byt je v pôvodnom stave, bez vykonaných rekonštrukcií, zmenou je výmena dvoch okien za plastové a rozšírenie priestoru kuchyne o plochu pôvodnej loggie. Bytové jadro je montované typové umakartové, v kúpeľni je smaltovaná vaňa a keramické umývadlo, vaňová sprchová batéria je nerezová páková, umývadlová je obyčajná, samostatné WC je bez umývadla. V kuchyni je linka na báze dreva so smaltovaným drezom, Pákovou nerezovou batériou a plynovým sporákom. Dve okná v izbách sú drevené zdvojené, v kuchyni a obývacej izbe sú okná plastové, dvere sú drevené plné hladké alebo zasklené, povrchy stien tvoria stierky. Vykurovanie je ústredné, zdrojom je centrálna plynová kotolňa a oceľové panelové radiátory v byte. Dom aj byt majú priemernú údržbu, čomu zodpovedá aj ich technický stav, fasáda domu je zateplená. Určenie a popis spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu - Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú práčovne, kočikárne, spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu. Spolu s bytom sa bude dražiť spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu súp.č. 1859 o veľkosti: 6358/356048, Opis stavu predmetu dražby : Dom aj byt majú priemernú údržbu, čomu zodpovedá aj ich technický stav, fasáda domu je zateplená. Obytný dom bol daný do užívania v roku 1983.
Kategória bytu : 3i (Vysvetlivka : 2i=2 izbový...)
Oznámenie o dražbe : MS Word-ikona
List vlastníctva :
Znalecký posudok :
Dátum konania dražby : 28.03.2013
Čas konania dražby : 00.00
Miesto konania dražby : Zasadacia miestnosť na 1. poschodí, hotel Atóm, ul. Sv. Michala 4, Levice
Do konania dražby : 1 rokov a 120 dní po termíne
Navrhovateľ : Tatra banka, a.s., Bratislava
Dražobník :Dražby a reality PAMAŠA s.r.o., Kpt. Nálepku 31, 934 05 Levice
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky.
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky :bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, č.ú. 2920834832 /1100, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 442011, 2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky PAMAŠA Levice s.r.o., Kpt. Nálepku 31, 934 05 Levice 3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy PAMAŠA Levice s.r.o., Kpt. Nálepku 31, 934 05 Levice 4. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
Dražobná zábezpeka : 4 600,00 ,-EUR
Obhliadka predmetu :Dražba sa pripravuje, v prípade záujmu kontaktujte dražobníka.
Všeobecná hodnota : 20 600,00 ,-EUR
Najnižšie podanie : 15 450.00 ,-EUR
Minimálne prihodenie : 200,00 ,-EUR
Kolo dražby :2
Kontaktná osoba :Ing. Štefan Ágh, pamasalv@gmail.com,
tel.: 0907303983
Vydražená cena : ,-EUR
Notár-číslo zápisu :
Notár-rok zápisu :
Poznámka : DRAŽBA SA PRIPRAVUJE: V PRÍPADE ZÁUJMU VOLAJTE DRAŽOBNÍKA A DRAŽBA BUDE VYHLÁSENÁ. Č.T. 0907 303 983

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk