Licitátor-hlavička
 
 

Objekt v kategórii NajaktuĂĄlnejšie dražby


RD Tekovské Lužany

Predmet dražby : RD Tekovské Lužany
Najnižšie podanie : 12 000,00 ,-EUR
Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad
Miesto : Tekovské Lužany
Kraj : NR    
Popis predmetu : Nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k.ú. Tekovské Lužany, obec: Tekovské Lužany, okres: Levice, zapísaný/zapísané na LV č.25, vedenom Katastrálnym úradom v Nitre – Správou katastra Levice: a) rodinný dom súp. číslo 209, postavený na pozemku parc.č. 1330/3 s príslušenstvom, b) pozemky parcela registra „C“ parc. č. 1330/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 345m2, parcela registra „C“ parc. č. 1330/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 295 m2, parcela registra „C“ parc. č. 1331/1, druh pozemku: záhrady o výmere 849 m2 a parcela registra „C“ parc. č. 1332/2, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 467 m2, Podiel 1/1 Opis predmetu dražby: Rodinný dom súp.č. 209 postavený na pozemku parc. č. 1330/3 s příslušenstvím. Objekt rodinného domu je situovaný ako samostatne stojaci v zástavbe obdobných domov na ulici. Objekt je celkovo dvojpodlažný s čiastočným suterénom. Z dispozičného hľadiska sú v objekte nasledovné priestory:  V suteréne (1. P.P.) sa nachádza pivnica.  Na prízemí (1. N.P.) je vstupná hala izby, kúpeľňa, wc, kuchyňa, izby, garáž a šopa. Objekt je osadený v rovinatom teréne. Založenie objektu je na pásových základoch z betónu pod nosnými stenami. Vertikálny nosný systém v suteréne je vytvorený murovaný tehlou na prízemí tvoria vertikálny nosný systém murované steny stavby z tehál. Vnútorné nosné a deliace steny z pálených tehál. Stropná konštrukcia nad suterénom je tehlová klenbová. Stropná konštrukcia nad prízemím je drevená trámová s rovným podhľadom. Schodisko do suterénu je zo šopy tehlové uložené na terén. Zastrešenie objektu je sedlovou strechou jednoplášťovou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (strecha, žľaby, zvody, parapety). Úprava vonkajších povrchov je brizolit miestami zničený a zdevastovaný. Úprava vnútorných povrchov stien je vápennou hladkou omietkou, v interiéry sa na omietke vyskytujú pliesne, ktoré je potrebné spolu s omietkou pre ďalšie užívanie odstrániť, keramickými obkladmi v sociálnych zariadeniach a v kuchynskom kúte okolo kuchynskej linky. Podlahy v obytným miestnostiach sú drevené palubovky. Dvere v objekte sú na báze z dreva. Okná sú drevené dvojité von-dnu otváravé. V kúpeľni je vaňa, umývadlo a záchodová misa. V čase obhliadky bolo zistené, že kanalizácia z kúpeľne je nefunkčná a na podlahe sa vyskytovala stojatá voda. V kuchyni na prízemí je kuchynská linka s drezom. Vykurovanie objektu je lokálne. Príprava TÚV je cez bojler umiestnený v kúpeľni. Objekt je napojený na verejný vodovod, kanalizácia do žumpy, zemný plyn, elektroinštaláciu (svetelnú aj motorickú). Príslušenstvo tvorí: Oplotenie pouličné a plot medzi pozemkami. Studňa kopaná. Vonkajšie úpravy pri dome sú: prípojka kanalizácie do žumpy, betónová žumpa, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, elektrická prípojka, prípojka plynu a spevnené plochy. Spolu s domom a príslušenstvom budú dražené aj pozemky tak ako sú uvedené v predmete dražby. Tekovské Lužany ležia vo východnej časti Podunajskej nížiny v širokej doline dolného Hrona. Stred obce má nadmorskú výšku 155 m n.m., chotár 145 – 160 m n.m. Východná časť odlesneného chotára je na nive, západná na nižších terasách pokrytých sprašou. Má černozemné a lužné pôdy. Obcou preteká s Hronom rovnobežný potôčik Lužianka. Od r. 1954 je na 1 km dlhom úseku potoka Maľanka na ploche 2 ha rezervácia na ochranu živočíchov – reliktov stepných vôd. Opis stavu predmetu dražby : Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1945. V súčasnom období sa dom využíva na bývanie, údržba je zanedbaná, rodinný dom vyžaduje nutnú opravu.
Kategória bytu : (Vysvetlivka : 2i=2 izbový...)
Oznámenie o dražbe : MS Word-ikona
List vlastníctva :
Znalecký posudok :
Dátum konania dražby : 30.06.2013
Čas konania dražby : 13.45
Miesto konania dražby : Hotel Atóm, ul. Sv. Michala 4, Levice, spoločenská miestnosť na 1. poschodí, vstup cez recepciu hotela
Do konania dražby : 299 dní po termíne
Navrhovateľ : Tatra banka, a.s., bratislava
Dražobník :Dražby a reality PAMAŠA s.r.o., Kpt. Nálepku 31, 934 05 Levice
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky.
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky :bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, č.ú. 2622765920 /1100, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 282012, 2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kpt. Nálepku 31, 934 05 Levice, 3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., kpt. Nálepku 31, 934 05 Levice, 4. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
Dražobná zábezpeka : 3 600,00 ,-EUR
Obhliadka predmetu : V prípade záujmu kontaktujte dražobníka na t. č. 0907 303983.
Všeobecná hodnota : 11 200,00 ,-EUR
Najnižšie podanie : 12 000,00 ,-EUR
Minimálne prihodenie : 200,00 ,-EUR
Kolo dražby :3
Kontaktná osoba :Ing. Štefan Ágh, pamasalv@gmail.com,
tel.: 0907303983
Vydražená cena : ,-EUR
Notár-číslo zápisu :
Notár-rok zápisu :
Poznámka : DRAŽBA SA PRIPRAVUJE. UVEDENÝ DÁTUM JE ORIENTAČNÝ. V prípade záujmu kontaktujte dražobníka, ktorý dražbu vyhlási. . č.t. 0907 303 983

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk