Licitátor-hlavička
 
 

Dobrovoľné dražby

Všeobecné informácie o dobrovoľných dražbách:
 • dobrovoľné dražby predstavujú veľmi rýchle speňaženie majetku na návrh vlastníka alebo osoby oprávnenej konať menom vlastníka (napr. záložný veriteľ).
 • speňaženie majetku cestou dražby má tieto výhody:
  1. rýchlosť - 60 dní od podpísania Zmluvy o vykonaní dražby, neporovnateľne kratšie ako exekúcia či súdne konanie (trvá aj niekoľko rokov),
  2. náklady dražby sa hradia z výťažku dražby, tzn. že navrhovateľovi neviaznu peňažné prostriedky pri príprave dražby; účastníci sa nepodieľajú na ich úhrade,
  3. priehľadnosť a transparentnosť celého dražobného procesu,
  4. neobmedzená účasť na dražbe (okrem zákonom stanovených výnimiek),
  5. po uplynutí 3 mesiacov od vykonania dražby nie je možné dražbu napadnúť žalobou na neplatnosť a vlastníctvo nového majiteľa je nespochybniteľné,
  6. ak je dražba zmarená, tzn. vydražiteľ nezaplatí cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, použije sa ním zložená dražobná zábezpeka na úhradu nákladov dražby,
  7. pre vyššiu istotu účastníkov dražby nie je možné akokoľvek meniť predmet dražby.

Atmosféra dražby
Dobrovoľné dražby predstavujú rýchle speňaženie majetku spôsobilého byť predmetom dražby v zmysle zákona. Jednou z výhod, ktoré táto forma speňaženia majetku ponúka je skutočnosť, že predmet dražby je možné dražiť za zákonom stanovených podmienok aj v prípade, ak ste záložným veriteľom a nemáte k dispozícii exekučný titul, t.j. právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu. Tým, že nie je potrebné absolvovať časovo a v niektorých prípadoch aj finančne náročné súdne konania, sa značne znižujú náklady záložného veriteľa a tiež sa urýchľuje a značne skracuje aj dĺžka času, za ktorý záložný veriteľ môže dosiahnuť uspokojenie svojej pohľadávky zabezpečenej záložným právom. Zároveň je táto forma výhodná aj pre samotných záložcov, t.j. osoby, ktoré založia svoj majetok v prospech záložného veriteľa, pretože sa týmto spôsobom môžu vyhnúť poplatkom za spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu. Naša spoločnosť organizuje dražby na základe návrhu vlastníka, záložného veriteľa alebo inej osoby oprávnenej konať v mene vlastníka a nakladať s vecou, ktorá by mala byť predmetom dražby. Nepožadujeme preddavky na náklady dražby. Dražby vykonávame na území celého Slovenska. Pri speňažovaní predmetov dobrovoľných dražieb kladieme dôraz na propagáciu a informovanosť prostredníctvom zmluvných lokálnych alebo celoslovenských médií, elektronických médií, spolupracujeme s niektorými lokálnymi realitnými kanceláriami. Dobré skúsenosti máme s vyhľadávaním primerane vhodných potencionálnych účastníkov dražby z vlastnej databázy solventných klientov, fyzických či právnických osôb (rozsiahla databáza kontaktov na obchodné spoločnosti, FO podnikateľov v regiónoch podľa predmetu ich činnosti), osobným kontaktom či písomnou ponukou. V prípade požiadaviek klienta zabezpečujeme simultánny preklad dražby do anglického a nemeckého jazyka a zaznamenávame dražby na elektronické média. Naši klienti sú chránení okrem profesionality aj zákonným poistením zodpovednosti za škody spôsobenej výkonom činnosti. Zabezpečujeme dražbu:

 • hnuteľného majetku,
 • nehnuteľného majetku,
 • podniku alebo jeho časti či organizačnej zložky,
 • pohľadávok a ostatných majetkových práv,

a to na základe návrhu na vykonanie dražby a zmluvy o vykonaní dražby uzatvorenej s navrhovateľom dražby.

Medzi našich klientov v oblasti organizovania dražieb patria významné banky ako napríklad Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Ľudová Banka, Slovenská záručná a rozvojová banka, verejné inštitúcie Fond národného majetku, súkromné spoločnosti Slovenské elektrárne, či správcovia bytov ako Okresné stavebné bytové družstvo Nitra, Službyt Levice a ďalšie spoločnosti, ktorých zoznam nájdete na stránke Naši partneri.

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk