Licitátor-hlavička
 
 

Najlepší predaj

Uzavretie dohody
Ste majiteľom nehnuteľnosti a chcete ju čo najvýhodnejšie (rozumej za čo najvyššiu cenu) predať do určitého dátumu. Ak nechcete predať lacno a ani nechcete prísť o potencionálnych kupcov prehnanou cenou, ideálnym riešením pre Vás sú DRAŽBY alebo E-AUKCIE.
Ako majiteľ nehnuteľnosti môžete realizovať predaj nehnuteľnosti buď cez realitnú kanceláriu tým, že stanovíte cenu, za ktorú sa bude nehnuteľnosť ponúkať. Na inzeráty typu "cena dohodou" reaguje podľa štatistických sledovaní menej ako 10%. Pri stanovovaní ceny riskujete, že Vaša cena bude premrštená a nikto na ňu nebude reagovať, to jest nepredáte nehnuteľnosť alebo nehnuteľnosť podceníte a predáte ju lacno. Časté sú prípady kedy kupujúci po nadsadenej cene, na ktorú dlho nikto nereaguje, zníži cenu na naliehanie realitnej kancelárie o viac ako je treba. Nehovoriac o rizikách z nezaplatenia, rizikách podvodu pri prevode nehnuteľnosti. Tieto riziká sa dajú čiastočne odstrániť vinkuláciou, akreditívom či notárskou zábezpekou, nie sú však lacné a je potrebné mať určitý stupeň právnych znalostí. Predaj spôsobom "peniaze zložené realitke" alebo "zaplatené na katastri pri návrhu na vklad" je hazardom často s celoživotnými úsporami. Navyše realitná kancelária nenesie žiadnu zodpovednosť a ani neručí za transakciu.
Ako stanoviť správne cenu a ochrániť sa pred rizikami? Ponúkame Vám dve riešenia okrem klasického predaja :

E-AUKCIA (aukcia nehnuteľnosti)
  • Predávajúci stanoví vyvolávaciu cenu nehnuteľnosti a dátum ukončenia dražby.
  • Záujemcovia môžu prejaviť záujem zaslaním ponuky, prihodením, do termínu ukončenia dražby, najvyššia ponuka vyhráva. Samozrejmosťou je okrem informácií a obrázkov obhliadka nehnuteľnosti.
  • Predávajúci má možnosť dosiahnuť vyššiu cenu ako je očakávaná cena z predaja. Najlepšie zistí aký je záujem o jeho nehnuteľnosť. Pokiaľ sa mu zdá, že cena nedosiahla jeho očakávania má právo nevyužiť víťaznú ponuku. Na druhej strane sa môže presvedčiť aká je reálna cena nehnuteľnosti a reagovať aj na nižšiu cenu než očakával, bez toho, aby prišiel o šancu predať nehnuteľnosť nadsadením ceny.
  • Kupujúci ponúkne len toľko, koľko je ochotný zaplatiť. Môže zaplatiť menej ako má nehnuteľnosť pre neho hodnotu.
Výsledkom je reálna trhová cena a obojstranná spokojnosť kupujúceho aj predávajúceho. Nasleduje uzatvorenie zmluvy a realizácia predaja nehnuteľnosti.


DRAŽBA
V zmysle zákona 527/2002 je "dražba" verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, konanie na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby, alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie.
Viac Zákon o dobrovoľných dražbách 527/2002 Z.z. (PDF ikona, 127kB).


REALITNÁ ČINNOSŤ
Samozrejme poskytujeme aj klasickú realitnú činnosť, pričom kladieme dôraz na maximálne zabezpečenie rizík predávajúceho aj kupujúceho. Nepožadujeme preddavky na náklady dražby, e-aukcie.
Pri predaji nehnuteľností kladieme dôraz na propagáciu a informovanosť prostredníctvom zmluvných lokálnych alebo celoslovenských médií, elektronických médií, spolupracujeme s niektorými lokálnymi realitnými kanceláriami. Dobré skúsenosti máme s vyhľadávaním primerane vhodných potencionálnych účastníkov dražby z vlastnej databázy solventných klientov, fyzických či právnických osôb (rozsiahla databáza kontaktov na obchodné spoločnosti, FO podnikateľov v regiónoch podľa predmetu ich činnosti), osobným kontaktom či písomnou ponukou. V prípade požiadaviek klienta zabezpečujeme simultánny preklad dražby do anglického a nemeckého jazyka a zaznamenávame dražby na elektronické média. Naši klienti sú chránení okrem profesionality aj zákonným poistením zodpovednosti za škody spôsobenej výkonom činnosti.

Medzi našich klientov v oblasti organizovania dražieb patria významné banky ako napríklad Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Ľudová Banka, Slovenská záručná a rozvojová banka, verejné inštitúcie Fond národného majetku, súkromné spoločnosti Slovenské elektrárne, či správcovia bytov ako Okresné stavebné bytové družstvo Nitra, Službyt Levice a ďalšie spoločnosti, ktorých zoznam nájdete na stránke Naši partneri.

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk