Licitátor-hlavička
 
 

Spoločenstvo vlastníkov

Články súvisiace so spoločenstvom vlastníkov bytov :

Ste spoločenstvom vlastníkov a máte problémy s neplatičmi ?

Neriešenie situácie s neplatičmi spôsobuje, že za neplatičov v bytových domoch platia ostatní obyvatelia domu. Väčšinou sa na to používajú peniaze z fondu opráv, tie sa však podľa zákona musia po čase do fondu vrátiť. Mnohým platiacim vlastníkom sa nezdá spravodlivé, že za neplatičov musí platiť zvyšok domu. Ak na účte domu nie sú iné peniaze, môže zhromaždenie vlastníkov rozhodnúť a zvýšiť príspevok do fondu opráv. Ako riešiť situáciu s neplatičmi ?

Stoličky-ilustračný obr.
Spoločenstvá vlastníkov bytov alebo správcovia bytov môžu veľmi účinne bojovať proti neplatičom prostredníctvom inštitútu dobrovoľných dražieb . Zákon o dobrovoľných dražbách 527/2002 Z.z. umožňuje spoločenstvám vlastníkov bytov a správcom bytov veľmi efektívne, rýchlo a lacno vymáhať nedoplatky na nájomnom . Výška dlžnej sumy, po prekročení ktorej môže dôjsť k dražbe, nie je zákonom taxatívne určená. Zvyčajne to býva po prekročení 20-tisíc Sk. Na uskutočnenie dražby nie je potrebné súdne rozhodnutie, pretože sa môže realizovať na podnet spoločenstva vlastníkov ako záložné právo na byt neplatiča v prospech spoločenstva. Podľa §15, Z.z.182/1993 vzniká zo zákona ku každému bytu alebo k nebytovému priestoru v dome záložné právo v prospech spoločenstva alebo ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Tým, že nie je potrebné absolvovať časovo a v niektorých prípadoch aj finančne náročné súdne konania , byt neplatiča je možné dražiť bez rozhodnutia súdu - exekučného titulu, čím sa značne znižujú náklady spoločenstva vlastníkov a tiež sa urýchľuje a značne skracuje aj dĺžka času, za ktorý spoločenstvo môže dosiahnuť uspokojenie svojej pohľadávky zabezpečenej záložným právom k bytu neplatiča. Ďalšou výhodou je, že spoločenstvo nie je povinné poskytnúť náhradné ubytovanie . Zároveň je táto forma v porovnaní s exekúciou výhodná aj pre samotných neplatičov. V najčerstvejšom prípade z vydraženej sumy sa uhradí dlžná suma, náklady na dražbu, zvyšok dostáva dlžník bez náhrady na ďalšie ubytovanie. Ako prax ukazuje neplatič väčšinou pod hrozbou straty bytu urýchlene zaplatí ešte pred konaním dražby.

Vlastníci a spoločenstvo môžu postupovať aj klasickou cestou a to žalobou na súde, je to však zdĺhavý a drahý spôsob, ktorý trvá aj niekoľko rokov. Podľa údajov z centra pre podporu spoločenstiev, Dražba - predaj neplatičovho bytu je veľmi účinný a veľmi rýchli nástroj. Dlžníci väčšinou rýchlo zaplatia ešte pred realizáciou dražby. Naproti tomu súdne konania sa vlečú aj niekoľko rokov a následná exekúcia je neporovnateľne drahšia a nevýhodnejšia.

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk