Dvojizbový byt v Leviciach 58 900,00 €

location_onTekovská, Levice

Popis predmetu

Nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v katastrálnom území: Levice, Obec: Levice, Okres: Levice, evidované na LV č. 5447 v podiele 1/1:
a)    byt č. 8, na 2.poschodí, vchod: 18, v bytovom dome súp. č. 2337, postavenom na pozemku parc. č. 2236/2, 
b)    bytu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6060/246890 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu súp. č. 2337, postavenom na pozemku parc. č. 2236/2,
c)    bytu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6060/246890 k pozemku parcela registra „C“ KN, parc. č.: 2236/2, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 864 m².

Opis predmetu dražby:

Dispozičné riešenie: 
Bytový dom je postavený na ulici Tekovská v Leviciach. Dom má jedno podzemné podlažie (suterén) a štyri nadzemné podlažia (prízemie a tri poschodia). Podzemné podlažie (suterén) je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory a pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 4 vchody.
Spoločné časti domu: 
Základy domu sú doskové základové pásy z prostého betónu. Zvislé konštrukcie – nosné steny sú zo železobetónových dielcov hrúbky výšky 2 650 mm. Dielce sú plné alebo s otvormi na osadenie zárubní. Priečky sú z betónových dielcov hrúbky 60 mm s úpravou ostenia pre dodatočne montovateľnú zárubeň. Obvodový plášť v priečelí je vytvorený z pórobetónových panelov, je predsadený pred priečne nosné steny. Vodorovné konštrukcie - stropné konštrukcie sú zo železobetónových dielcov. Strop nad suterénom je z vrstvených panelov vytvorených zo železobetónovej vrstvy, tepelnoizolačnej vrstvy z penového polystyrénu hrúbky a cementového poteru hrúbky. Po obvode stropných panelov sú drážky pre rozvod elektroinštalácie. Stropné konštrukcie sú povrchovo upravené stierkou s maľbou / štukovou omietkou. Schodištia sú dvojramenné železobetónové prefabrikované s finálnou povrchovou úpravou TERACO. Schodište je oddelené od bytových priestorov železobetónovými stenami. Strecha je jednoplášťová plochá konštrukcia. Tepelnoizolačná vrstva strechy je vytvorená z pórobetónových dosiek ukladaných v spáde na terče z cementovej malty alebo škvarovým násypom premennej hrúbky, na ktorý sú ukladané pórobetónové dosky. Na streche sa nachádzajú dymové klapky na odvetranie schodiska, jednotky DVJ na odvetranie bytových jadier. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Bytový dom je zateplený a má vyhotovené nové tepelnoizolačné vrstvy strechy. Vchodové dvere s elektrickým vrátnikom sa osadili pred zateplením fasády. 
Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. 
Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické a  teplonosné prípojky, prípojky studenej a teplej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov. 
Príslušenstvom bytového domu sú: prístupové chodníky medzi domom a chodníkom z ulice (vrátane schodov pri vstupe).

Byt č. 8 na 2.poschodí: 
Byt sa nachádza v strednej sekcii domu na 2. poschodí. Byt pozostáva z dvoch izieb (20,40 a 16,47 m2), kuchyne (9,79 m2), chodby (5,96 m2), kúpeľne (4,13 m2), toalety (1,14 m2) a komory (2,07 m2) a špajze (1,22 m2). Celková podlahová plocha bytu predstavuje 61,68 m2. K bytu prislúcha aj pivničná kobka o výmere 1,73 m2. Byt je v pôvodnom stave. Súčasťou Bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvorí najmä: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, bytové prípojky a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zvonček, domáci telefón, vodomery a poštová schránka.
Popis konštrukcií v byte: 
Úpravy vnútorných povrchov sú z cementovej omietky. Dvere sú vyhotovené ako rámové s výplňou. Podlahy v byte sú zhotovené v obytných miestnostiach z PVC krytiny a v ostatných miestnostiach tiež z PVC krytiny. Vykurovanie je vyhotovené ako rozvody ústredného vykurovania k jednotlivým vykurovacím telesám s meračmi spotreby tepla. Elektroinštalácia je v byte vyhotovená ako svetelná s automatickým istením v byte. Vnútorný vodovod v byte tvoria, z oceľového potrubia, zhotovené prípojky do kuchyne, kúpeľne a WC s meraním spotreby studenej a teplej vody. Vnútornú kanalizáciu zabezpečuje z plastového potrubia zhotovený odtok zo všetkých zariaďovacích predmetov do zvislých zvodov. Vnútorný plynovod v byte tvorí rozvod zemného plynu s meračom v byte. Teplá úžitková voda je dodávaná centrálne. V kuchyni je plynový sporák a linka s drezovým umývadlom a s vodovodnou batériou. Vnútorné hygienické zariadenie tvorí vaňa s batériou, umývadlo a, WC misa. Bytové jadro je pôvodné. V byte sa nachádza odvetrávanie malých miestností lokálnymi ventilátormi, rozvody televízie pod omietkou.
 

Opis stavu predmetu dražby:

Bytový dom bol daný do užívania v roku 1973. Na bytovom dome bola vykonaná rekonštrukcia fasády, vchodových dverí, okien a strechy vrátane klampiarskych konštrukcií. Dražený byt je v pôvodnom stave a nevyžaduje opravu, len údržbu.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh

Telefón +421 915 360 193

Email s.agh@licitator.sk

Detail dražby

Pridané 14.05.2023
Všeobecná hodnota 58 900,00 €
Najnižšie podanie 58 900,00 €
Minimálne prihodenie 200,00 €
Kolo dražby Prvé
1. obhliadka 17.05.2023 15:00
2. obhliadka 20.05.2023 15:00
Dátum konania dražby 07.06.2023 10:00
Adresa konania dražby
Sídlo dražobnej spoločnosti LIQID, s.r.o., hala na 1. poschodí, vchod z dvora
Kalvínske námestie 126/2
Levice
Dražobná zábezpeka 7 000,00 €

Spôsob zloženia zábezpeky


Dražobnú zábezpeku možno zložiť nasledovným spôsobom:
1.    bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka, vedený v Tatra banke, a.s. IBAN SK60 1100 0000 0029 4912 2628, pod VS: 042023, poznámkou: meno účastníka, (zloženie sa preukazuje originálom bankového príkazu za predpokladu pripísania prostriedkov na účet dražobníka),
2.    bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky: LIQID s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice, IČO: 54 327 504, (zloženie sa preukazuje originálom záručnej listiny podľa § 313 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka),
3.    notárskou úschovou – príjemca z notárskej úschovy: LIQID s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice, IČO: 54 327 504, doložené originálom notárskej zápisnice o zložení finančných prostriedkov do notárskej úschovy (zloženie sa preukazuje zápisnicou o úschove peňazí podľa § 68 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch ),
4.    v hotovosti k rukám dražobníka.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
 

Pripomenutie termínu dražby