Rodinný dom vo Vrútkach 76 700,00 €

location_onVrútky

Popis predmetu

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti s príslušenstvom evidované na LV č. 1070 pre Okres: Martin, Obec: Vrútky, Katastrálne územie: Vrútky, v podiele 1/1:
a)    stavba, rodinný dom súp. č. 3327 postavený na pozemku parc. č. 782,
b)    pozemky, všetko parcely registra „C“ KN:
1.    parc. č. 778/4, druh pozemku: Záhrada, o výmere 202 m2,
2.    parc. č. 782, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 233 m2.

Opis predmetu dražby:
Stavba rodinného domu súpisné číslo 3327:
Rodinný dom je umiestnený na parcele číslo 782 na ulici Ľ. Podjavorinskej v meste Vrútky. Dispozične je rodinný dom prízemnou stavbou s plným podpivničením. V suteréne sa nachádzajú technické priestory: chodba, WC, kotolňa a skladové miestnosti. Na vyvýšenom prízemí sa nachádzajú: spálňa, izba, obývacia izba, kuchyňa, kúpeľňa, šatník, špajza a chodba. 
Technické riešenie:
1. Podzemné podlažie tvoria zvislé nosné konštrukcie, sú z monolitického betónu a deliace konštrukcie z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom, betónové monolitické. Schodisko má povrchovú úpravu z cementového poteru. Úpravy vonkajších povrchov tvoria obklady fasád zo škárovaných lícoviek. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené a okná dvojité drevené s doskovým ostením a jednoduché okná. Podlahy tvoria dlažby a podlahy ostatných miestností sú z cementového poteru. Vybavenie tvorí umývadlo, samostatná sprcha a vodovodné batérie, záchod je splachovací bez umývadla. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania na plyn a kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z liatinového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná, motorická. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.
1. Nadzemné podlažie tvoria základy betónové. Objekt je s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. od 40 do 50 cm a deliace konštrukcie sú z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom, drevené trámové. Strechu tvorí krov sedlový s krytinou strechy na krove z obyčajnej škridle, jednodrážkovej. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky zo škrabaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné keramické. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené a okná zdvojené, drevené s dvojvrstvovým zasklením a okennými kovovými žalúziami. Podlahy obytných miestností tvoria palubovky a podlahy ostatných miestností tvorí cementový poter. Vybavenie kuchyne tvorí sporák s elektrickou rúrou, odsávač pár, drezové umývadlo, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo, vodovodné batérie a záchod splachovací bez umývadla. Ostatné vybavenie tvorí kozub s uzatvoreným ohniskom. Vykurovanie je riešené ako ústredné vykurovanie s rozvodom k radiátorom. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z liatinového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná a motorická. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.
Príslušenstvo:
1.    Oplotenie zhotovené v roku 1984 so základmi z kameňa a betónu, podmurovkou betónovou monolitickou alebo prefabrikovanou, s výplňou plotu zo strojového pletiva upevneného na oceľové stĺpiky.
2.    Studňa – narážaná, zhotovená v r. 1984, o hĺbke 5 m a priemere 80 mm. 
3.    Vodovodná prípojka, zhotovená v r. 1984, z PVC o DN 25mm a dĺžke 12 bm.
4.    Kanalizačná prípojka, zhotovená v r. 1984, z plast. potrubia o DN 150 mm a dĺžke 12 bm.
5.    Plynová prípojka, zhotovená v r. 1984, o DN 25mm a dĺžke 3 bm.
6.    Prípojka el. energie, zhotovená v r. 1984, NN káblová, vzdušná, medená , o dĺžke 10 bm.
7.    Spevnené plochy, zhotovené v r. 1984, z monolitického betónu hrúbky do 150 mm, 10,5 m2.
8.    Vonkajšie schody, zhotovené v r. 1984, vonkajšie predložené schody, betónové s povrchom zatreným alebo z cementového poteru.
9.    Skleník, zhotovený v r. 1984, o rozmeroch 4,9*2,4m2, vyhotovený z oceľových profilov so zasklením a základmi, prípadne podmurovkou.

Opis stavu predmetu dražby:
Rodinný dom je v stave primeranom veku a obvyklému opotrebeniu.
 

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh

Telefón +421 915 360 193

Email s.agh@licitator.sk

Detail dražby

Pridané 25.09.2023
Všeobecná hodnota 76 700,00 €
Najnižšie podanie 76 700,00 €
Minimálne prihodenie 200,00 €
Kolo dražby Prvé
1. obhliadka 06.10.2023 13:30
2. obhliadka 19.10.2023 15:00
Dátum konania dražby 24.10.2023 13:00
Adresa konania dražby
Zasadacia miestnosť na 1. poschodí, Notársky úrad JUDr. Ľubica Joneková
Štúrova 8638/2A
Žilina
Dražobná zábezpeka 9 000,00 €

Spôsob zloženia zábezpeky


Dražobnú zábezpeku možno zložiť nasledovným spôsobom:
1.    bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka, vedený v Tatra banke, a.s. IBAN SK60 1100 0000 0029 4912 2628, pod VS: 172023, (zloženie sa preukazuje originálom bankového príkazu za predpokladu pripísania prostriedkov na účet dražobníka),
2.    bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky: LIQID s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice, IČO: 54 327 504, (zloženie sa preukazuje  originálom záručnej listiny podľa § 313 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka),
3.    notárskou úschovou – príjemca z notárskej úschovy: LIQID s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice, IČO: 54 327 504, doložené originálom notárskej zápisnice o zložení finančných prostriedkov do notárskej úschovy (zloženie sa preukazuje zápisnicou o úschove peňazí podľa § 68 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch ),
4.    v hotovosti k rukám dražobníka.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Do otvorenia dražby.
Vrátenie dražobnej zábezpeky:
Bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, vrátením zloženej hotovosti, v prípade prevodu alebo vkladu na účet dražobníka bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby, vrátením listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky alebo vydaním z notárskej úschovy.
 

Pripomenutie termínu dražby