Nebytový priestor Bratislava V 500 000,00 €

location_onBratislava - Petržalka

Popis predmetu

Nehnuteľný majetok s príslušenstvom evidovaný na LV č. 4749, vedenom pre Okres: Bratislava V, Obec: Bratislava – m. č. Petržalka, Katastrálne územie: Petržalka, v podiele 1/1:

 1. nebytový priestor č. 101, nachádzajúci sa na poschodí: prízemie, vchodu č.: Starohájska 10, bytového domu súp. č. 3911, postaveného na pozemkoch parc. č. 959/1, 959/3, 959/4, 959/5,
 2. nebytovému priestoru prislúchajúci spoluvlastnícky podiel o veľkosti 30517/812319 na spoločných častiach, zariadeniach a na príslušenstve bytového domu súp. č. 3911,
 3. nebytovému priestoru prislúchajúci spoluvlastnícky podiel o veľkosti 30517/812319 na pozemkoch, všetko parcely registra „C“ KN:
  1. parc. č. 959/1, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 734 m2,
  2. parc. č. 959/3, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 411 m2,
  3. parc. č. 959/4, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 354 m2,
  4. parc. č. 959/5, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 406 m2,
  5. parc. č. 964/15, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 91 m2,
  6. parc. č. 964/21, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 131 m2,
  7. parc. č. 964/29, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 6 m2,
  8. parc. č. 964/32, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 8 m2.

 

Opis predmetu dražby:
Bytový dom súpisné číslo 3911: Je postavený na pozemku parcelné číslo 959/1, 959/3, 959/4, 959/5. Na 1.NP sa nachádzajú spoločné priestory vstupu do bytového domu a nebytové priestory. Na ostatných podlažiach sú byty. Základové konštrukcie bytového domu sú železobetónové. Zvislé nosné konštrukcie sú z monolitického vystuženého betónu. Stropy sú taktiež monolitické železobetónové s rovným podhľadom. Schody sú železobetónové monolitické s povrchom z keramickej dlažby. Zastrešenie tvorí plochá strecha. Úpravy vonkajších povrchov sú realizované vonkajšou omietkou. Úpravy vnútorných povrchov stien sú realizované vápennou omietkou hladkou. Vo vstupe sa nachádza keramický obklad. Vstupné dvere sú z hliníkového profilu presklené. Okná bytového domu v spoločných priestoroch sú hliníkové.
Nebytový priestor č. 101: Nebytový priestor nebol sprístupnený na vykonanie znaleckej obhliadky a preto je posudok vykonaný z dostupných podkladov, na základe ktorých bol vytvorený aj pravdepodobný popis nehnuteľnosti.
Nebytový priestor je umiestnený na prízemí bytového domu. Pozostáva z jednej miestnosti. Súčasťou priestoru je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvorí najmä: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, bytové prípojky a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zvonček, domáci telefón, vodomery a poštová schránka. Úpravy vnútorných povrchov sú z vápennocementovej omietky. Vstupné dvere sú hliníkové. Podlahy sú zhotovené z keramickej dlažby. Vykurovanie je vyhotovené ako rozvody ústredného vykurovania k jednotlivým vykurovacím telesám s meračmi spotreby tepla. Elektroinštalácia je vyhotovená ako svetelná s automatickým istením. Vnútorný vodovod tvoria z plastového potrubia zhotovené prípojky. Vnútorná kanalizácia je z plastového potrubia.
Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické a teplonosné prípojky, prípojky studenej a teplej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov.
Príslušenstvom bytového domu sú: prístupové chodníky medzi domom a chodníkom z ulice (vrátane schodov pri vstupe).

Opis stavu predmetu dražby:
Predmet dražby bol využívaný ako prevádzka reštaurácie. Predpokladaný stav predmetu dražby je primeraný veku a obvyklému opotrebeniu.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh

Telefón +421 915 360 193

Email s.agh@licitator.sk

Detail dražby

Pridané 31.10.2023
Všeobecná hodnota 500 000,00 €
Najnižšie podanie 500 000,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Kolo dražby Prvé
1. obhliadka 07.11.2023 15:00
2. obhliadka 20.11.2023 15:00
Dátum konania dražby 23.11.2023 13:00
Adresa konania dražby
Hotel COLOR, Konferenčná miestnosť K3, prízemie
Pri Starom mýte 1
Bratislava - Nové Mesto
Dražobná zábezpeka 15 000,00 €

Spôsob zloženia zábezpeky


Dražobnú zábezpeku možno zložiť nasledovným spôsobom:

 1. bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka, vedený v Tatra banke, a.s. IBAN SK60 1100 0000 0029 4912 2628, pod VS: 232023, (zloženie sa preukazuje originálom bankového príkazu za predpokladu pripísania prostriedkov na účet dražobníka),
 2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky: LIQID s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice, IČO: 54 327 504, (zloženie sa preukazuje  originálom záručnej listiny podľa § 313 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka),
 3. notárskou úschovou – príjemca z notárskej úschovy: LIQID s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice, IČO: 54 327 504, doložené originálom notárskej zápisnice o zložení finančných prostriedkov do notárskej úschovy (zloženie sa preukazuje zápisnicou o úschove peňazí podľa § 68 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch ),
 4. v hotovosti k rukám dražobníka.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.

Pripomenutie termínu dražby